ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS UN PĀRSTĀVĪBa 

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs savus klientus pārstāv administratīvajā
procesā un sniedz šādus pakalpojumus:

Vēstuļu un iesniegumu sagatavošana iestādēm, iestāžu izdoto administratīvo aktu
pārsūdzēšana un apstrīdēšana

Profesionāla pārstāvība administratīvajās tiesās, tai skaitā, pieteikumu, apelācijas sūdzību,
kasācijas sūdzību un blakus sūdzību sagatavošana

Termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās 
atļauju saņemšana

Uzziņu pieprasīšana

Klientu pārstāvība visās valsts un pašvaldību iestādēs, 
tai skaitā: