Civiltiesības un darba tiesības

CIVILTIESĪBAS

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs savus klientus pārstāv civillietās un sniedz šādus pakalpojumus:

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās;

Jebkuras sarežģītības pakāpes līgumu projektu sagatavošana un rediģēšana;

Līdzdalība darījumos - juridiskās palīdzības sniegšana darījumu organizēšanā un noslēgšanā, klienta pārstāvība sarunās saistībā ar līgumu slēgšanu, izpildi vai laušanu;

Parādu un zaudējumu atlīdzības piedziņa pirmstiesas un tiesas ceļā, parādnieka maksātspējas un mantiskā stāvokļa analīze;

Pārstāvība attiecībās ar tiesu izpildītājiem;

Prasības pieteikumu, pilnvaru, apelāciju, kasāciju sastādīšana;

Darba strīdu risināšana (tai skaitā darba tiesisko attiecību pārtraukšanas jautājumi);

Maksātnespējas jautājumu risināšana, tai skaitā maksātnespējas pieteikumu un kreditoru prasījumu sastādīšana;

Intelektuālā īpašuma tiesības (preču zīmju un domēnu reģistrācija, autortiesības);

Apdrošināšanas jautājumi.

Darba tiesības

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus darba tiesībās un sniedz šādus pakalpojumus:

Darba līgumu, darba kārtības noteikumu un citu personāla dokumentu sagatavošana;

Darba devēja vai darbinieku interešu aizstāvība savstarpējos strīdos vai uzteikumu gadījumos;

Darba devēja vai darbinieku pārstāvība tiesās;

Konsultācijas darba tiesībās;

Konsultācijas komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos;

Uzturēšanās atļauju kārtošana uzņēmumu darbiniekiem un to ģimenes locekļiem;

Konkurences ierobežojumu noteikšana.