Civiltiesības un darba tiesības

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs savus klientus pārstāv civillietās un sniedz šādus pakalpojumus:

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās

Jebkuras sarežģītības pakāpes līgumu projektu sagatavošana un rediģēšana

Līdzdalība darījumos - juridiskās palīdzības sniegšana darījumu organizēšanā un noslēgšanā, klienta pārstāvība sarunās saistībā ar līgumu slēgšanu, izpildi vai laušanu

Parādu un zaudējumu atlīdzības piedziņa pirmstiesas un tiesas ceļā, parādnieka maksātspējas un mantiskā stāvokļa analīze

Pārstāvība attiecībās ar tiesu izpildītājiem

Prasības pieteikumu, pilnvaru, apelāciju, kasāciju sastādīšana

Darba strīdu risināšana (tai skaitā darba tiesisko attiecību pārtraukšanas jautājumi)

Maksātnespējas jautājumu risināšana, tai skaitā maksātnespējas pieteikumu un kreditoru prasījumu sastādīšana

Intelektuālā īpašuma tiesības (preču zīmju un domēnu reģistrācija, autortiesības)

Apdrošināšanas jautājumi

Darba tiesības

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus
darba tiesībās un sniedz šādus pakalpojumus:

Darba līgumu, darba kārtības noteikumu un citu personāla dokumentu sagatavošana

Darba devēja vai darbinieku interešu aizstāvība savstarpējos strīdos vai uzteikumu gadījumos

Darba devēja vai darbinieku pārstāvība tiesās

Konsultācijas darba tiesībās

Konsultācijas komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos

Uzturēšanās atļauju kārtošana uzņēmumu darbiniekiem un to ģimenes locekļiem

Konkurences ierobežojumu noteikšana