Intelektuālais īpašums

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus intelektuālā īpašuma jautājumos
un sniedz šādus pakalpojumus:

Preču zīmju reģistrācija

Pārstāvība Patentu valdē un Patentu valdes Apelācijas padomē

Patentu valdes lēmumu apstrīdēšana

Interneta domēnu reģistrācija

Autortiesību un blakustiesību jautājumu risināšana

Komercnoslēpuma aizsardzība

Licences līgumu un autorlīgumu sagatavošana un izvērtēšana

Informācijas tehnoloģiju (IT) juridisko jautājumu risināšana un līgumu sagatavošana

Konsultācijas elektronisko pakalpojumu, reklāmas, mājas lapu satura un personas datu aizsardzības jautājumos