Maksātnespēja

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi.

Savukārt, fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

Sīkāka informācija par fizisko un juridisko personu maksātnespēju pieejama www.maksatspeja.lv

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs konsultē un pārstāv maksātnespējas procesos 
gan fiziskas, gan juridiskas personas šādos jautājumos:

Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana juridiskām personām

Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana fiziskām personām

Saistību dzēšanas un parādu atmaksas plānu sastādīšana

Konsultācijas maksātnespējas procesos

Maksātnespējas procesu monitorings

Pārstāvība kreditoru sapulcēs

Fizisko un juridisko personu pārstāvība maksātnespējas procesā, tiesā, kā arī komunikācijā ar 
maksātnespējas administratoriem un kreditoriem

“Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) pieteikumu sagatavošana”

Komerctiesības
Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus komerctiesību jautājumos
un sniedz šādus pakalpojumus:

Konsultācijas par uzņēmuma veida un nodokļu režīma izvēli

Jaunu komercsabiedrību (SIA, AS, IK)  izveidošana

Pamatkapitāla denominācija no latiem uz euro

Uzņēmumu reorganizācija

Izmaiņu veikšana komercsabiedrībās (tai skaitā dalībnieku, valdes, nosaukuma, statūtu un adreses maiņa)

Konsultācijas komerctiesību un nodokļu jautājumos

Konsultācijas par uzņēmumu vadības juridiskajiem jautājumiem

Uzņēmumu likvidācija, reorganizācija un maksātnespēja

Uzņēmumu reģistra notāru darbību pārsūdzēšana un apstrīdēšana